+420 732 365 070

pavel.fikar@pf-energetika.czENERGETICKÝ AUDIT

 Energetický audit

Energetickým auditem se rozumí písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.

Cílem tohoto odborného posouzení je zhodnotit současný stav užití energií v subjektu a identifikovat — z technického, ekonomického a ekologického hlediska — optimální způsob dosažení úspor energií.

Energetické audity mají v ČR své počátky již v pol. 90. let, povinnost jejich zpracování však byla zavedena do národní legislativy až v roce 2001, a sice do zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Samotnou podobu energetického auditu upravuje vyhláška č. 480/2012 Sb..

 Vybrané povinnosti majitelů objektů:

(2) Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu, který zahrnuje energetický audit.

 Rozsah energetického auditu

1) Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 35 000 GJ (9 722 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

2) Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1 500 GJ (417 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

3) V případě, podnikatele, který není malým a středním podnikatelem se energetický audit zpracovává na energetické hospodářství, které má spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

4) Energetický audit zpracovává vlastník energetického hospodářství, který není malým nebo středním podnikatelem a jestliže 25 % nebo více základního nebo vlastního kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo neovládá, společně nebo individuálně stát, kraj nebo obec.

5) Energetický audit zpracovává uživatel energetického hospodářství, který není malým nebo středním podnikatelem a jestliže 25 % nebo více základního nebo vlastního kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo ovládá, společně nebo individuálně stát, kraj nebo obec.

Pro určení celkové roční spotřeby energie v případě pevných, kapalných a plynných paliv se použije výhřevnost udávaná jejich dodavatelem při obchodním styku.


KONTAKT


PF Energetika s.r.o.

RNDr. Pavel Fikar
tel: +420 732 365 070
e-mail: pavel.fikar@pf-energetika.cz

Ostatní dotazy:
e-mail: info@pf-energetika.cz


Copyright © 2014 PF Energetica s.r.o.
Design © 2014 EXAC s.r.o.